Polityka prywatności

1.       CO OPISUJE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka„) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez LOS MEJORES sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie („LOS MEJORES”, „Administrator”, „my”), w tym w szczególności określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi LOS MEJORES, wyjaśnia w jaki sposób i dlaczego LOS MEJORES gromadzi i wykorzystuje poszczególne dane osobowe, wyjaśnia kiedy i dlaczego LOS MEJORES będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami oraz przedstawia prawa i możliwości podmiotów danych, jeśli chodzi o przetwarzanie ich danych osobowych.

Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli jesteś użytkownikiem strony internetowej: www.naturadobregosera.pl („Serwis”).

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”). 

2.       KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest LOS MEJORES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000712282, NIP: 5252735318, REGON: 369182972. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@losmejores.pl.

3.       JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności

Dane osobowe użytkowników Serwisu (np. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia badań analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem plików cookies. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika Serwisu na zapisanie plików cookies na jego urządzeniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane przetwarzane są przez okresy wskazane w informacji o plikach cookies.

Loteria promocyjna „Natura dobrego sera”

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Loterii promocyjnej o nazwie „Natura dobrego sera” znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej o nazwie „Natura Dobrego Sera” (§ 17). Dostęp do Regulaminu możliwy jest za pośrednictwem Serwisu. 

4.       KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe, możemy przekazywać je:

a)      podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;

b)      podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe (np. dostawcom systemów i rozwiązań teleinformatycznych, dostawcom usług);

c)       innym podmiotom, w stosunku do których wyraziłeś/-aś zgodę na udostępnienie im swoich danych osobowych lub którym przekazanie Twoich danych osobowych odbywa się na innej, ważnej podstawie prawnej przetwarzania. 

W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony. 

5.        JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych zależy przede wszystkim od celu, w jakim przetwarzane są Twoje dane. Co do zasady Administrator przetwarza dane tak długo, jak długo są one niezbędne do realizacji celu, w jakim dane zostały zebrane. Niezależnie od tego, pliki cookies będą przetwarzane maksymalnie przez okres do czasu ich wygaśnięcia, wskazany w informacji na temat plików cookies, lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane przez Administratora. 

6.       JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ? 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia względem Administratora:

Prawo do cofnięcia zgody 

Masz prawo wycofać udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności oferowanych przez Administratora, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dotyczące Cię dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony/-a do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach jego ustalenia, o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych (jeśli nie pochodzą od Ciebie) oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Masz również prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz również prawo zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem. 

Prawo do przenoszenia danych 

Masz prawo otrzymać od Administratora swoje dane osobowe, które mu dostarczyłeś/-aś oraz przesłać te dane innemu, wybranemu administratorowi, pod warunkiem, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

O ile jest to technicznie możliwe, masz również prawo żądać, by dotyczące Cię dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Cię danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych. 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, jeżeli:

a)      Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

b)      cofnąłeś/-aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i Administrator nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania,

c)       wniosłeś/-aś Administratorowi sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

d)      wniosłeś/-aś Administratorowi sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,

e)      Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

f)        Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma charakteru bezwzględnego i nie będzie miało zastosowania w przypadkach wskazanych enumeratywnie w art. 17 ust. 3 RODO (np. w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli:

a)      kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b)      przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c)       Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d)      wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób mogę zgłosić swoje żądanie?

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail, wskazany w niniejszej Polityce. 

W jakim czasie spełnimy Twoje żądanie?

Administrator udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem dotyczącym przysługujących Ci praw, bez zbędnej zwłoki, przy tym nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, Administrator może przedłużyć ten termin o kolejne 2 miesiące, o czym zostaniesz uprzednio poinformowany/-a.

7.       CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE I SKĄD JE MAMY, JEŚLI NIE POCHODZĄ OD CIEBIE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania może uniemożliwić nam realizację celów, w jakich dane są zbierane.

8.       W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

Administrator na bieżąco monitoruje ryzyko związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych po to, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, chronione za pomocą adekwatnych środków bezpieczeństwa, z zapewnieniem, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba także o to, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie gwarantowały stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych. 

9.       PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, instalowane na urządzeniach użytkownika korzystającego z Serwisu. Cookies z reguły zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz swój unikalny numer. 

Korzystanie z plików cookies 

W czasie korzystania z naszych usług sieciowych, zarówno my, jak i inne podmioty mogą pozyskiwać informacje o użytkownikach na temat korzystania przez nich z sieci, korzystania z sieci w czasie oraz korzystania z witryn prowadzonych przez osoby trzecie.

Korzystamy z plików cookies w różnych celach. Przykładowo prowadzimy monitoring łącznej liczby odwiedzających nasz Serwis – na zasadach anonimowych i zagregowanych. 

Technologie monitorujące mogą mieć charakter trwały (tj. pliki pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu aż do czasu, gdy je wykasujesz) lub sesyjny (tj. pliki pozostają wyłącznie do czasu zamknięcia przeglądarki).

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies służących do analizy oraz oceny wydajności. Pliki cookies możemy wykorzystywać w celu oceny wydajności naszej Strony internetowej, w tym w ramach działań analitycznych mających na celu podniesienie jakości treści oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

Usuwanie plików cookies

W większości przypadków przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. Ponadto, użytkownik może w każdej chwili zmienić swoją decyzję w zakresie zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis poprzez zmianę ustawień dot. cookies w odpowiedniej sekcji Serwisu. Ustawienia te mogą zostać również zmienione w ustawieniach przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy pamiętać, że całkowite zablokowanie cookies może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu. Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

•     Firefox 

•     Chrome 

•     Internet Explorer

•     Microsoft Edge 

•     Opera 

•     Safari 

Google Analytics

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii („Google”).

Google Analytics gromadzi własne pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i zawierają dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w Serwisie, by mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z Serwisem. Google używa danych Google Analytics, by świadczyć LOS MEJORES usługę pomiarową Google Analytics. Identyfikatory, np. pliki cookies, służą do pomiarów interakcji użytkowników z Serwisem. Adresów IP używa się natomiast do ochrony usługi Google Analytics i informowania LOS MEJORES, skąd pochodzą nasi użytkownicy. Google Analytics używa adresów IP, by ustalać położenie geograficzne użytkowników Serwisu oraz chronić działanie usługi i zapewniać nam bezpieczeństwo. Zgodnie z zakazem ustanowionym przez umowy zawarte z Google, nie możemy przekazywać do Google informacji umożliwiających identyfikację osób.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z Serwisu są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli aktywowano na tej stronie anonimizację IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora Serwisu, Google korzystał będzie z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. 

Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, jeśli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę (plug-in) do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszego Serwisu i regularnie go ulepszać. Uzyskane statystyki możemy wykorzystać do ulepszania naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującej dla Ciebie jako użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych za pomocą Google Analytics jest udzielona przez Ciebie dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może zostać w każdej chwili przez Ciebie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

Adfom 

W naszym Serwisie korzystamy z narzędzia Adform. To narzędzie wykorzystuje pliki cookies, aby wyświetlać spersonalizowane reklamy, poprawiać raporty o efektywności kampanii reklamowych lub unikać wielokrotnego oglądania przez użytkownika tych samych reklam. Na podstawie ID pliku cookie Adform rejestruje, które reklamy w jakiej przeglądarce są włączone, a w przypadku aktywacji funkcji Frequency Capping mogą zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu.

Dzięki stosowaniu tego narzędzia przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy zewnętrznego. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone w związku ze stosowaniem Adform, dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy Państwa, że dzięki dołączeniu tego narzędzia dostawca zewnętrzny otrzymuje informacje o tym, że wywołaliśmy określone treści na stronie internetowej lub kliknęliśmy w reklamę.

Więcej informacji na temat narzędzia Adform można znaleźć na stronie https://site.adform.com/policies/policies-and-guidelines/ 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych za pomocą plików cookies dostarczonych przez Adform jest udzielona przez Ciebie dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może zostać w każdej chwili przez Ciebie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z usług Adform można ponadto zrezygnować w różny sposób:

§  poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki, przede wszystkim zrezygnowanie z plików cookies osób trzecich, aby nie otrzymywać reklam od dostawców zewnętrznych;

§  poprzez dezaktywację plików cookies dla Conversion Tracking, co jest możliwe dzięki ustawieniu w przeglądarce blokowania plików cookies z domeny https://site.adform.com;  

§  poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome na stronie http://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy jednak, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu.

10.    ZMIANY POLITYKI 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 02.04.2023 r.